• Adviezen

Overzicht adviezen 2015 tot en met 2023

LET OP: adviezen worden pas op deze lijst geplaatst nadat de volledige procedure is doorlopen

DatumGeadresseerdeAdvies 
20.04.23WSF

Advies Programma van Eisen Westerscheldeferry

Het OPOV heeft in de vergadering van 20 april 2023 het Programma van Eisen Westerscheldeferry behandeld. Het OPOV gaat akkoord met het PvE, maar heeft wel nog enkele vragen.

Document advies PvE

16.02.23Connexxion

Advies aanpassingen lijn 132

Het OPOV heeft diverse wijzigingsvoorstellen op het voorstel voor aanpassing van lijn 132.

Document advies aanpassingen lijn 132

 
16.02.23Wegbeheerders

Brief aan wegbeheerders over toegankelijkheid halten

Het OPOV verzoekt de wegbeheerders bij aanleg of onderhoud aan halten te zorgen voor toegankelijke halten.

Document brief wegbeheerders

16.02.23Connexxion

Advies Sociaal Veiligheidsplan 2023

Het OPOV stemt in met het sociaal veiligheidsplan.

Document Sociaal Veiligheidsplan 2023

09.02.23Provincie

Advies ontwerp Programma van Eisen nieuwe busconcessie

Het OPOV heeft in een brief en in een format reacties gegeven op het concept PvE.

Document concept PvE

 

23.01.23Provincie

Uitbreiding flexbus Reimerswaal 

Het OPOV stemt in met de uitbreiding van de pilot flexvervoer in Reimerswaal. Het OPOV ziet graag dat hier tariefintegratie met het overige openbaar vervoer wordt toegepast.

Document flexbus Reimerswaal

 

23.11.22Connexxion

Marketingplan 2023

Het OPOV gaat akkoord met de voorgestelde acties in het Marketingplan en verzoekt tussentijds te worden geïnformeerd.

Document marketingplan 2023

 

21.09.22Connexxion

Aanpassing lijn 569

Het OPOV stemt in met het voorstel van buurtbusvereniging Walcheren om 2 ritten minder te rijden op buurtbuslijn 569.

Document aanpassing lijn 569

 

21.09.22Connexxion

Vervoerplan 2023

Het OPOV adviseert positief op de meeste voorstellen in het Vervoerplan 2023.

Document vervoerplan Connexxion 2023

 

21.09.22Westerscheldeferry

Tariefplan Westerscheldeferry 2023

Het OPOV stemt hiermee in.

Document tariefplan Westerscheldeferry 2023

 

 
21.09.22Provincie

Pilot Burgh-Haamstede 

Het OPOV stemt in met de voorgestelde pilot op verzoek van de gemeente Schouwe-Duiveland. Wel wil het OPOV graag inzicht in of het aantal reizigers is toegenomen

Document pilot Burgh-Haamstede

21.09.22Connexxion

Advies tariefplan 2023

Het OPOV stemt in met de landelijke tariefsverhoging met 7,24%, al vindt ze dit aan de hoge kant.

Document tariefplan 2023

20.06.22de Westerschelde Ferry b.v.

Advies dienstregeling WSF 2023

Het OPOV adviseert positief op de voorgestelde dienstregeling.

Document dienstregeling WSF 2023

23.05.22Connexxion

Advies marketingsplan 2022

Het OPOV stemt in met de in het marketingplan voorgestelde acties.

Document marketingsplan 2022

15.04.22Connexxion

Advies dienstregeling 2023

Het OPOV heeft ook voor de dienstregeling van 2023 een wensenlijst.

Document wensenlijst dienstregeling 2023

15.04.22Connexxion

Advies Sociaal Veiligheidsplan 2022

Het OPOV heeft ingestemd met het concept Sociaal Veiligheidsplan 2022

Document Sociaal Veiligheidsplan 2022

29.09.21Connexxion

Advies dienstregeling 2022

Het OPOV adviseert positief op de meeste voorstellen en doet enkele suggesties voor verbeteringen.

Document advies dienstregeling 2022

29.09.21Connexxion

Advies tarieven 2022

Het OPOV adviseert positief over de verhoging van de LTI, maar stelt voor het km-tarief niet te verhogen, ivm de verhoging onlangs door Zeeland Voordeel. Verder verzoekt het OPOV te kijken naar de grensoverschrijdende tarieven.

Document advies tarieven 2022

12.08.21Provincie 

Advies concept regionale mobiliteitsstrategie
Het OPOV adviseert op diverse onderdelen en benadrukt het belang om de reiziger nu al mee te nemen in het traject.

Document advies regionale mobiliteitsstrategie
Bijlage bij advies regionale mobiliteitsstrategie

 
30.06.21WSF

Advies dienstregeling WSF 2022
Het OPOV stemt in met de voorgestelde dienstregeling en tarieven. Het OPOV stelt voor goed in de gaten te houden of de toeristen bereid zijn de prijsstijging te betalen.

Document advies dienstregeling WSF 2022

21.05.21ConnexxionAdvies dienstregeling 1 juli 2021
Het OPOV adviseert positief met enkele opmerkingen over de halte bij Serooskerke en wijzigingen bij Middelharnis.
Document dienstregeling 1 juli 2021
Document advies dienstregeling 1 juli 2021
21.12.20ConnexxionAdvies Vervoerplan 2021
Het OPOV adviseert positief met enkele opmerkingen over lijn 395 en het opschalen van de corona dienstregeling. Het OPOV spreekt haar onvrede uit over het niet voorleggen van de dr van december aan het OPOV.
Document Vervoerplan 2021
Document advies Vervoerplan 2021
21.12.20ConnexxionMarketingplan 2021
Het OPOV adviseert positief over de marketingcampagnes en vraagt met nadruk om een goede campagne voor het minima kaartje.
Document Marketingplan 2021
Document advies Marketingplan 2021
 
21.12.20ConnexxionAdvies Sociaal Veiligheidsplan 2021
Het OPOV adviseert positief en wijst op de gevolgen van corona. Het OPOV vindt het jammer dat de buurtbussen niet worden meegenomen in het onderzoek.
Document actieplan Sociale Veiligheid
Document advies Sociaal Veiligheidsplan
10.11.20ConnexxionTariefplan 2021
Het OPOV adviseert in grote lijnen positief over het nieuwe Tariefplan 2021, met een aantal belangrijke kanttekeningen, randvoorwaarden en deeladviezen.
Document advies tariefplan 2021 Connexxion
Document aanvulling advies tariefplan 2021 Connexxion
Document Voorstel nieuw Tariefplan 2021 Provincie Zeeland
05.10.20WSF Advies tarieven WSF 
Het OPOV stemt in met de tarieven.
Document advies tarieven WSF 
05.10.20Connexxion Advies tariefplan Connexxion 2021 
Het OPOV stemt in met de verhoging van de tarieven met de LTI. 
Document advies tariefplan Connexxion 2021
03.07.20Westerscheldeferry Advies over vervoerplan 2021 
Het OPOV adviseert positief. Het OPOV stelt voor om ook telefonische reservering mogelijk te maken.
Document advies over vervoerplan 2021 
03.07.20ConnexxionAdvies over lijnen 628 en 629 
Het OPOV stemt in met de voorgestelde wijzigingen en beseft dat dit voor een klein aantal scholieren problemen op zal leveren.
Document advies over lijnen 628 en 629
29.04.20Connexxion Advies dienstregeling 580 en 582 
Het OPOV stemt in met de door de buurtbusvereniging voorgestelde wijzigingen. 
Document advies dienstregeling 580 en 582
30.04.20ConnexxionAdvies dienstregeling augustus 
Het OPOV adviseert positief maar geeft nog enkele suggesties door. Verder benadrukt zij het belang van goede communicatie. 
Document advies dienstregeling augustus
10.03.20Connexxion Advies meenemen fietsen WST 
Het OPOV stelt vast dat door het faillissement van TCR het niet meer mogelijk is om meer dan 2 fietsen mee te nemen door de Westerschelde tunnel. Het OPOV kan zich hierin vinden en stelt voor de Fietsersbond hierover te raadplegen. 
GS stemt niet in met het voorstel en vraagt Connexxion het vervoer van fietsen door de WST te regelen.
Document advies meenemen fietsen WST 

 
26.02.20Connexxion 

Advies toerisme 2020 
Het OPOV stemt in met het voorstel van een deel van het budget voor toerisme voor lijn 814, mits de gemeente Sluis hieraan een bijdrage levert. Verder stemt het OPOV in met de voorgestelde lijnen naar Gent en promotieacties.

Door het coronavirus worden bepaalde acties uitgesteld. De gemeente Sluis heeft een deadline tot 28 april om in te stemmen met voorstel. 
Document advies toerisme 2020


 
30.01.20ProvincieAdvies vervanging servicebus 569
Het OPOV pleit ervoor om de huidige servicebus te laten rijden tot einde concessie 2024. Daarbij dient gekeken te worden of de provincie hieraan financieel kan bijdragen. 
Document advies vervanging servicebus 569


 


 
29.01.20ConnexxionAdvies toerisme 2020
Het OPOV stemt in met het voorstel van een deel van het budget voor toerisme voor lijn 814, mits de gemeente Sluis hieraan een bijdrage levert. Verder stemt het OPOV in met de voorgestelde lijnen naar Gent en promotieacties. 
Document advies toerisme 2020


 


 
 29.10.19ConnexxionAdvies inzake lijn 31 en 641
Het OPOV stemt in met optie 3. 
Document advies inzake lijn 31 en 641
Document Rijtijdproblematiek lijn 31


 


 
29.10.19ConnexxionAdvies inzake lijn 595
Het OPOV adviseert positief en verzoekt op enkele plaatsen een abri te plaatsen. Het OPOV adviseert daarnaast om de haltetaxi te laten stoppen bij de nieuwe halten en om in de middaguren de route om te draaien.
Document advies inzake lijn 595


 


 
10.09.19Westerscheldeferry BVAdvies tarieven 2020
Het OPOV stemt in met de voorgestelde tarieven
Document tarieven Westerscheldeferry 
Document advies tarieven 2020


 


 
10.09.19ConnexxionAdvies tarieven busvervoer 2020
Het OPOV stemt in met de voorgestelde tarieven
Document advies tarieven busvervoer 2020
Document tariefplan busvervoer 2020 


 


 
13.06.19ConnexxionAdvies toeristenlijnen 2020
Het OPOV stemt in met de voorgestelde, dit jaar beperkte, toeristenlijnen en geeft suggesties mee voor de komende jaren
Advies toeristennet
Toeristennet 2019 incl. OPOV advies (002)

 
13.06.19ConnexxionAdvies concept vervoerplan 2020
Het OPOV kan zich vinden in de hoofdlijnennotitie vervoerplan 2020
Advies vervoerplan 2020
Hoofdlijnen vervoerplan 2020

 
13.06.19ConnexxionAdvies wijziging dienstregeling Zak van Zuid-Beveland
Het OPOV stemt in met de voorstellen
Advies Zak van Zuid-Beveland
DR 2019 wijziging in de Zak boekje per 18-8-2019

 
13.06.19ConnexxionAdvies wijziging dienstregeling scholierenlijnen Zeeuws-Vlaanderen.
Het OPOV stemt in met de voorstellen
Advies scholierenlijnen Z-Vl
Aanpassingen Zeeuws-Vlaanderen per 18-8

 
30.10.18 Westerscheldeferry Advies tarieven en kaartsoorten 2019, nieuw voorstel
Het OPOV stemt in met het nieuwe voorstel en vindt het gratis reizen voor scholieren sympathiek
Advies aangepast WSFtarief2019
NB: GS heeft afwijkend beslist
gstariefWSF2019

 
18.09.18WesterscheldeferryAdvies tarieven en kaartsoorten 2019 Het OPOV stemt in met een gemiddelde verhoging van de tarieven met    € 1,50. Zij stelt voor het gebruik van de B-tag en de vraaguitval over 1 jaar terug te koppelen aan het OPOV.
Aa. Advies WSFtarief2019
Er is een tweede advies gevraagd

 
18.09.18ConnexxionOPOV stemt in met een tariefsverhoging gebaseerd op LTI + BTW van 5,75 %. Het OPOV stemt niet in met compensatie vraaguitval maar stelt voor dit na 1 jaar te evalueren.|
Advies tarieven 2019 CXX
AntwoordGStariefplan2019
NB: GS heeft afwijkend beslist

 


 


 


 

04.07.18ConnexxionAdvies wijzigingen in dienstregeling per 19 augustus:
Advies wijziging augustus DR

 
05.06.18WesterscheldeferryAdvies dienstregeling WSF:
het OPOV adviseert positief over deze wijzigingen van de dienstregeling, als voorbereiding op de situatie met 1 grotere boot. Onder voorbehoud van aanpassingen die nodig zijn als NS of Connexxion hun tijden wijzigen. Verder de suggestie om speciale arrangementen voor toeristen aan te bieden
Advies dienstregeling WSF
Dienstregeling 2019 concept

 
05.06.18ConnexxionAanpassing buurtbus 590-591-592:
Het OPOV kan zich vinden in de wijzingen van de buurtbussen 590,591 en 592 op Schouwen Duiveland, maar heeft wel enkele suggesties
Aanpassing buurtbus 590-591-592

 
05.06.18ConnexxionWijziging route lijn 598:
Het OPOV heeft geen bezwaar tegen lijnstrekking in Lewedorp, Nieuwdorp en ’s Heerenhoek ten gunste van een langere route door Heinkenszand. Het OPOV stelt voor de buurtbus te promoten bij de verzorgingstehuizen
Advies buurtbus 598
Aanpassing lijn 598 en 580

 
05.06.18ConnexxionDienstregelwijziging lijn 52/53:
Het OPOV betreurt het dat de reiziger voor een voldongen feit wordt gesteld en het nadeel voor de reizigers uit Aagtekerke. Doet suggesties voor alternatieven
Advies wijziging 52-53

 
10.04.18ConnexxionWijzigingen dienstregeling 2018:
Het OPOV kan instemmen met de voorgestelde wijzigingen en is verheugd dat veel van haar suggesties zijn overgenomen
6. Advies wijzigingen Connexxion-dienstregeling 2018 
Advies wijzigingen Connexxion-dienstregeling 2018 
Adviesaanvraag OPOV dd 10 april ivm aanpassingen 2018

 
10.04.18WesterscheldeferryAdvies inzake B-tag:
Het niet tijdig informeren van het OPOV over deze wijziging wordt als zeer kwalijk ervaren. Het OPOV verzoek dan ook om uitstel tot het voorstel besproken is in het OPOV.
Ongevraagd advies invoering b-tag Westerscheldeferry2018

 
10.04.18ConnexxionAdvies inzake latere inwerkingtreding dienstregeling 2019:
Het OPOV is akkoord met het uitstellen van de ingangsdatum van de dienstregeling per 24 februari 2019, mits dit niet ten koste gaat van andere (bus)aansluitingen. Reizigers mogen niet worden gedupeerd door het tijdelijk niet bieden van aansluitingen.
Advies wijzigingen Connexxion-dienstregeling 2018

 
10.04.18ProvincieAdvies verkeersafwikkeling DOW:
Het OPOV wijst erop dat in de rapportage niet gekeken is naar de gevolgen voor OV. Stelt voor om Impuls te laten kijken naar mogelijkheden.
R004_TP_BF2849 Def. rapportage N252 – N62
Advies DOW
 
10.04.18ConnexxionAdvies over toiletvoorziening lijn 19:
Het OPOV stelt voor dedicated bussen in te zetten met toiletvoorziening op lijn 19
Adviestoilet19

 
18.01.17ProvincieAdvies spelregels haltetaxi:
Het OPOV stelt diverse wijzigingen voor, zoals mogelijkheden haltetaxi uitbreiden naar kleinere kernen, meer haltes, enz., promotiecampagne
AdviesspelregelsHT
HaltetaxiGS

 
07.11.17ConnexxionAdvies over wijziging route 580 i.v.m. afsluiting Kattendijksedijk:
Het OPOV stemt in met de gewijzigde route 
Adviesbuurtbus580docx

 
07.11.17ProvincieAdvies over tarieven WSF 2018: Het OPOV stemt in met de tarieven
AdviestarievenWSF2018
Aa. tarieven Westerscheldeferry2018

 
07.11.17ProvincieAdvies over dienstregeling WSF 2018: Het OPOV stemt in met de dienstregeling
AdviesdienstregelingWSF2018  
AB. dienstregeling Westerscheldeferry2018

 
26.09.17ConnexxionAdvies over vervoerplan en dienstregeling 2018: Het OPOV kan zich vinden in de dienstregeling. Het OPOV stelt voor om te kijken naar een combinatie van lijn 225 en 595 voor dienstregeling 2019. Het OPOV adviseert te zorgen voor een toiletvoorziening in de bussen op lijn 19
Adviesvervoerplan2018
Vervoerplan 2018 0.2 OPOV

 


 


 
26.09.17ConnexxionAdvies over inventarisatie toegankelijkheid halten: het OPOV wacht de plannen van de wegbeheerders af. Het OPOV constateert tegenstrijdigheden in het provinciaal beleid als het gaat om toegankelijkheid
Adviestoegankelijkheid
Inventarisatie toegankelijkheid

 
26.09.17ConnexxionAdvies over tariefvoorstellen 2018: Het OPOV is akkoord met de tariefvoorstellen.
Adviesaanvraag gezamelijke rocovs tarieven LTK 2018 28 juni 2017 
Tariefplan 2018 tbv OPOV
Adviestarieven2018

 
26.09.17ProvincieAdvies over intercitybussen: Het OPOV adviseert om de voorstellen 1, 5, 6 en 7 te honoreren en voorstel 3 te laten vervallen.
Adviesintercitybus

 
26.09.17ProvincieAdvies over behoud combikaart: Connexxion heeft het advies over het behoud van de combikaart niet overgenomen. Het OPOV verzoekt nu GS om dit alsnog te overwegen.
Adviescombikaart

 
20.07.17ConnexxionAdvies over aanpassen kaartsoorten en tarieven wagenverkoop: Het OPOV kan zich vinden in de uitgangspunten, maar wijst erop dat reizigers op de kortere afstanden extra worden belast. Het OPOV stelt voor om voor korte afstanden te kijken naar kleinere bedragen. Daarnaast verschilt de tijd van heen- en terugreis bij sommige reizen. Het OPOV stelt voor hier 1 tarief te hanteren.
Advieskaartsoorten

 
20.07.17ConnexxionAdvies over compenseren extra ritten lijn 42: Het OPOV kan zich vinden in het voorstel en beveelt aan om contact te houden met De Lijn over veranderingen in treintijden in de regio
Advieslijn42

 
27.02.17ConnexxionToeristennet 2017: Het OPOV waardeert de inbreng van de toeristische ondernemers en stemt in met de voorstellen. Probeer Gentenaren naar Zeeland te halen; neem in het toeristennet 2018 concrete voorstellen voor de fiets mee
zomerbussen kalender drg 814 862 50
CONCEPT Toeristennet 2017 v0.3
MvD_adviestoeristennet2017

 
13.12.16ProvincieRapport evaluatie openbaar vervoer en haltetaxi: Het OPOV ziet het rapport als inbreng voor de dienstregeling 2017 met het advies daarbij ook naar de ontwikkelfunctie van Connexxion te kijken. Verder het advies om zorgvuldig om te gaan met het omzetten van bussen naar haltetaxi
Adviesevaluatie  
Rapportage advies aanpassing haltetaxi, versie 3.1

 
13.12.16ConnexxionMarketing- en communicatieplan: Het OPOV stemt in met de voorstellen in het plan.
Adviescommunicatieplan
Concept Marketingplan Zeeland 2017_EXTERN

 
25.10.16WesterscheldeferryDienstregeling WSF 2017: Het OPOV stemt in met de dienstregeling maar verzoekt de meivakantie toe te voegen
Fietsvoetveer
MvD adviesdrwesterscheldeferry

 
25.10.16Provincie ZeelandHalteplan minimum voorzieningenniveau halten: het OPOV valt op dat 90% van de halten onveranderd blijven. Pleit voor verbeteropties, boven het minimumniveau. Vraagt aandacht voor de toegankelijkheid van halten
Afsprakendocument voorzieningen halten
MvD adviesvoorzieningenniveauhalten

 
13.09.16ConnexxionVervoerplan 2017: Het OPOV stemt hiermee in. De eerder ingebrachte suggesties voor verbetering zijn grotendeels overgenomen.
Vervoerplan 2017 (002)
16-07-08 – verslag OPOV wg dienstregeling 2

 
13.09.16ConnexxionProduct- en tarievenplan: Het OPOV stemt niet in met de verhoging van het tarief van lijn 19
Tariefplan 2017 tbv OPOV (002)
Adviestariefplan2017

 
07.06.16Provincieafwijken PvE: Voorstel af te wijken van voorschrift maximaal 10 minuten tussen trein en bus
AdviesafwijkenPvE

 
07.06.16Connexxionconcept vervoerplan 2017: diverse suggesties ter verbetering dienstregeling
Hoofdlijnen vervoerplan 2017

 
07.06.16Provincie ZeelandWMO vervoer: verzoek om bij de Zeeuwse gemeenten actief onder aandacht te brengen dat OV toegankelijk is
AdviesWMO
 
19.04.16Zeeuwse Buurtbus VerenigingenBuurtbuskaartje: het OPOV ziet geen reden voor tussentijds aanpassen tarief buurtbuskaartje; meenemen bij vaststellen producten/tarieven in september
Adviesbuurtbusvereniging

 
19.04.16Gemeente Schouwen-DuivelandDienstregeling Transferium Renesse: ingestemd met voorstel
Dienstregeling 2016 concept (10)
Adviestransferium2016

 
19.04.16Gedeputeerde Van der Maasdienstregeling spoor 2017: minimaal twee IC’s per spits per richting toevoegen
AdviesIC

 
19.04.16Connexxiondienstregeling lijn 50: instemmen met voorstel aangepaste dienstregeling i.v.m. werkzaamheden Gent
Aanpassing dienstregeling lijn 50
z050 zomer niet via Tnz mv_2
z050 zomer niet via Tnz za_2
z050 zomer wel via Tnz zo_2
AdviesDR50

 
19.04.16Connexxiondienstregeling lijn 507: Ingestemd met voorstel. Kijken naar mogelijkheden doortrekken lijn St. Jansteen naar Hulst
Advies507

 
23.02.16ProvincieMobiliteitsplan: aandacht gevraagd voor financiering OV na 2024; komt niet terug in de nota. doelgroepenvervoer als thema wordt gemist. Negatief effect wegencategorisering op snelheid en bereikbaarheid kernen
3 adviesMobiliteitsplan
ONTWERP Mobiliteitsplan Zeeland programma-uitwerking 5 januari 2016
ONTWERP Mobiliteitsvisie Zeeland 5 januari 2016
ONTWERP Mobiliteitsplan Zeeland bijlagenboek 5 januari 2016
Antwoordnotamobiliteitsplan

 
23.02.16ProvincieConcessiemanagementplan: verzoek om het OPOV op te nemen als partij in het plan en het OPOV regelmatig te informeren. verzoek een overzichtelijk dashboard te ontwikkelen voor de presetatie-indicatoren
Ontwerpnota concessiemanagement160127
1. adviesconcessiemanagementplan
Nota concessiemanagement def versie

 
23.02.16ConnexxionToeristenvervoer 2016: toevoegen Visserijfeesten Breskens bij evenementen
Voorstel toeristenvervoer Zeeland 2016 tbv OPOV (2)
2. adviestoeristenvervoer2016

 
23.11.15Westerscheldeferry bvTarieven 2016: negatief advies i.v.m. voorgestelde bovengemiddelde tariefverhogingen van de 5-retourkaart en de scholierenkaart
Voorstel tarieven 2016 OPOV
Adviestarieven2016WSF met OPM MvD

 


 


 
23.11.15Westerscheldeferry bvdienstregeling 2016: afstemmen zomerperiode op voorgeschreven periode; niet onderbreken na de meivakantie; onder 3 vermelden ‘behoudens afvaarten onder c’
Brief aan OPOV dienstregeling 2016
Reactie WSF dienstregeling 2016 OPOV

 
24.09.15Connexxiontarievenplan 2016: voorstel tarief iets te verhogen i.p.v. verhoging doorvoeren voor lijn 20 en 50; advies onthouden aan scholierenproducten waarvan nog geen prijs bekend is
Tariefplan 2016
Adviestarievenplan

 


 


 
19.06.15Connexxiondienstregeling augustus 2015 t/m december 2016 m.u.v. lijn 185: diverse suggesties
adviesdienstregeling2016minuslijn185
Nieuwe dienstregeling per 30 augustus 2015