• Stategie

Het OPOV is een adviesorgaan voor het college van Gedeputeerde Staten van de provincie. Het is nadrukkelijk geen adviesorgaan voor individuele statenfracties of gemeenten. Maar als geheel Provinciale Staten of alle Zeeuwse gemeenten gezamenlijk het OPOV om advies vragen, zal het OPOV daar gevolg aan geven.

Het OPOV is evenmin een klachtenbureau voor OV-reizigers of consumenten: een reiziger of consument moet zijn klachten melden aan de vervoerder/concessiehouder volgens de daarvoor opgestelde procedures.

Wel heeft het OPOV recht op overzichtsinformatie over de bij concessiehouders ingediende klachten en de afhandeling daarvan.

Het OPOV is ook geen belangengroep voor OV-reizigers of consumenten en dicht zichzelf dus geen lobby-functie toe richting de provincie als politiek bestuur: dit is voorbehouden aan de afzonderlijke ledenorganisaties van het platform.

Het OPOV zoekt in principe nooit bewust de publiciteit: het OPOV mengt zich niet in politieke discussies; het OPOV streeft niet naar beïnvloeding van (de politiek via) de publieke opinie;