• Vergadering 15 december 2015

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 24 februari 2015 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededeling 
 a.Afmeldingen: F. Godthelp 
2 Verslagen 
  Verslag vergadering d.d. 3 november 2015Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.Antwoord Westerscheldeferry bv op advies dienstregeling 2016Ter informatie
 b.Adviesaanvraag Westerscheldeferry bv over tarieven 2016; advies OPOV en antwoord Westerscheldeferry bv op advies OPOVTer informatie
4 Stukken ter advisering 
 a.Voorstel ongevraagd advies over WMO-tarievenTer advisering
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming 
 a.Overzicht adviezen en reactiesTer kennisneming
 b.Overzicht passages SluiskiltunnelTer kennisneming
 c.Overzicht buurtbusaantallenTer kennisneming
 d.Rapportage OV-loket 3e kwartaalTer kennisneming
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 Evaluatie 14.00-15.30 uur
Voorstel opzet evaluatie
Gezamenlijke SWOT analyse
Ter kennisneming